Informalno i neformalno obrazovanje

Pedagoško savjetovalište  ”Familia”

Obiteljsko okruženje je važno, ali ne i dovoljno za formiranje kompetentnog roditeljstva i razvoja adekvatnih odgovora na sve veći broj pitanja što ih nameću životne situacije u kojima se nalaze sadašnji mladi roditelji. Pedagoško obrazovanje roditelja potrebno je svim roditeljima bez obzira na njihovu opću kulturu i profesiju.

Prijava za savjetodavni razgovor

 

Kliknite dolje i popunite prijavni obrazac za savjetodavni razgovor

”Ako želimo pomoći djeci, onda prvo trebamo pomoći njihovim roditeljima.”

U okviru Pedagoškog savjetovališta ”Familia” roditelji se posebno mogu informirati o:

Odgovornom roditeljstvu

Osnovnim potrebama djece

Neverbalnoj komunikaciji u obitelji

Odgojnim metodama

Problematici discipliniranja i kažnjavanja

Dječjim čuvstvima i igrama

Igrama u kojima sudjeluju djeca i roditelji

Razvoju djece

Primjeni pohvala i pokuda

Posebnostima polaska djeteta u predškolsku ustanovu i školu

Komunikaciji između roditelja i djece

Uvjetima za roditeljstvo

Tipovima roditeljstva

Adolescenciji

Organizaciji obiteljskog života

Učimo zajedno kroz
razgovor o interesantnim temama za svakog roditelja:

Obitelj i predškolska ustanova

Predškolski odgoj i obrazovanje čine neophodnu dopunu obiteljskom odgoju u smislu planskog i sustavnog djelovanja na tjelesni, emocionalni i intelektualni razvoj djeteta predškolske dobi. Roditelji danas, uvažavajući objektivne obiteljske socio-ekonomske prilike, spoznaju kako predškolski odgoj i obrazovanje, točnije pohađanje predškolske ustanove predstavlja imperativ kada je u pitanju što svestraniji razvoj njihovog djeteta, rano prepoznavanje i razvijanje djetetovih potencijala ali i odlučujući faktor u pripremi djeteta za školu i njegove uspješne prilagodbe školskim obvezama.
Osnovna aktivnost djeteta u predškolskoj ustanovi, koja mora imati svoju svrsishodnost i ostati spontana, jeste igra. Igra, prema Frostu (1992), je glavni pokretač razvoja mašte i inteligencije, jezika, društvenih vještina i perceptivno-motoričkih sposobnosti djece. Kroz igru djeca spoznaju svijet oko sebe, grade međusobne odnose, usvajaju uloge, razvijaju ustrajnost i otpornost, uče kako se nositi s napetošću i stresom. Ustrajnost, izbjegavanje stresa i dosljednost jeste upravo ono što velikom broju roditelja treba kada je u pitanju donošenje odluke o uključivanju

Polazak djeteta u školu i uloga roditelja

Polazak u školu najveća je promjena u životu djeteta. Djeca kod nas polaze u školu s navršenih 6 godina života i samim činom polaska u školu završava razdoblje bezbrižnog djetinjstva u kojem nije bilo tako ozbiljnih obveza kao što su školske obveze.
U vrijeme polaska u školu naše dijete pokazuje poseban interes za svoju okolinu i za upoznavanje svega što ga okružuje. Dijete zapaža detalje, pamti lako, ali i brzo zaboravlja.
Polaskom djeteta u školu dolazi do procesa separacije (u mnogim slučajevima po prvi put), odnosno odvajanja od roditelja (obitelji) i uključivanje u novu nepoznatu okolinu. Prelazak djeteta iz obiteljskoga doma u školu treba biti što prirodnije. Roditelji trebaju biti partneri školi u procesu tranzicijskog prilagođavanja djeteta novoj sredini, što često može dovesti

Jedinče u obitelji

U suvremenoj i konzistentnoj obitelji, bez obzira na broj djece, svako dijete ima svoju nezamjenljivu ulogu. Vrijednost obitelji s jednim djetetom (jedinče) naspram vrijednosti obitelji s više djece nije niti moralno niti društveno prihvatljivo porediti, ali prednosti djece u obitelji s više djece važno je istaknuti. U obitelji s više djece pruža se prilika da u međusobnom odnosu igraju najraznovrsnije uloge, a sve ih to priprema za život u većim zajednicama.
Roditelji jedincu žele pružiti maksimum ljubavi, žele priskrbiti djetetu prednosti za kojima žale što ih sami nisu imali u svojem djetinjstvu. Bez obzira na potpunu privrženost roditelja i dijete jedinac u obitelji ima svoje teškoće. Jedinče je u središtu pažnje svih ukućana, redovito roditelji i rodbina ispunjavaju sve njegove želje i tako jedino dijete u obitelji nalazi se na izvrsnom putu da se razvije u egoističnu osobu koja osjeća samo sebe i druge ne vidi. Ono što može pomoći jedincu, jeste prilika, da odrasta kao i svako drugo dijete u društvu svojih

Zaposelni roditelji i djetetov razvoj

Dvije osnovne uloge odraslih osoba u suvremenome svijetu jeste roditeljska i radna uloga. Radnu ulogu danas podjednako imaju i majke i očevi, te uglavnom su zaposleni izvan obiteljskoga doma. Prem pojedinim istraživanjima zaposlenost roditelja nema izravan nego posredan učinak na djetetov razvoj.
Jedno od najvažnijih obilježja posla za roditeljstvo je stupanj autonomije.
Roditelji koji obavljaju kompleksnije poslove s većom autonomijom stvaraju pozitivnije obiteljsko ozračije te pružaju djeci više emocionalne topline i kognitivne stimulacije. Majke s većom autonomijom na poslu manje su restriktivne, dok očevi čine sve da izbjegnu lošu komunikaciju s djecom i ne žele ih strogo kažnjavati.
Majke koje na poslu provode više sati manje nadziru djetetovo ponašanje nakon škole, a u dane koji su im na poslu naporniji manje razgovaraju s djecom i pokazuju im manje emocija. Očevi i majke adolescenata koji rade više sati na tjedan, osječaju veći konflikt obiteljeske/roditeljske i radne uloge i skloniji su svađama s djecom. Očevi koji imaju duže radno vrijeme
Osnovna aktivnost djeteta u predškolskoj ustanovi, koja mora imati svoju svrsishodnost i ostati spontana, jeste igra. Igra, prema Frostu (1992), je glavni pokretač razvoja mašte i inteligencije, jezika, društvenih vještina i perceptivno-motoričkih sposobnosti djece. Kroz igru djeca spoznaju svijet oko sebe, grade međusobne odnose, usvajaju uloge, razvijaju ustrajnost i otpornost, uče kako se nositi s napetošću i stresom. Ustrajnost, izbjegavanje stresa i dosljednost jeste upravo ono što velikom broju roditelja treba kada je u pitanju donošenje odluke o uključivanju

Autoritativni roditeljski stil i roditeljstvo aktiviteta

Razmatrajući roditeljsku zahtjevnost i osjetljivost za djetetove potrebe možemo razlikovati četiri tipa roditeljskog odgojnog stila. Autoritarni roditeljski stil očituje se kroz restriktivno ponašanje roditelja preme djetetu bez iskazivanja topline i ljubavi. Indiferentan roditeljski stil postavlja malo ograničenja, ali i malo skrbi o djetetu i njegovim potrebama. Drugim riječima roditelji koji si indiferentni prema svom djetetu jednostavno prepuštaju dijete samom sebi. Permisivni roditeljski stil ili stil roditeljske popustljivosti je nerestriktivan stil ali bez postavljanja jasnih ograničenja djetetovom ponašanju. Djeca popustljivih roditelja često su nezrela, impulzivna, bez kontrole i s teškoćom prihvaćanja autoriteta.
Autoritaran, permesivan i indiferentan roditeljski stil ne odgovaraju potrebama djeteta. Svako dijete traži ljubav, slobodu, želi imati autonomiju jer u suprotnom imamo dijete nasilno, agresivno, egoistično i depresivno. S toga potreban je onaj roditeljski odgojni stil koji je baziran na podržavajućem i emocionalnom toplom ophođenju i koji podržava razvijanje djetetovih potencijala. Poželjni roditeljski odgojni stil nazivamo autoritativni roditeljski stil koji uključuje restriktivno i odgovorno ponašanje roditelja uz mnogo topline i razumijevanja . Put do autoritativnog
U vrijeme polaska u školu naše dijete pokazuje poseban interes za svoju okolinu i za upoznavanje svega što ga okružuje. Dijete zapaža detalje, pamti lako, ali i brzo zaboravlja.
Polaskom djeteta u školu dolazi do procesa separacije (u mnogim slučajevima po prvi put), odnosno odvajanja od roditelja (obitelji) i uključivanje u novu nepoznatu okolinu. Prelazak djeteta iz obiteljskoga doma u školu treba biti što prirodnije. Roditelji trebaju biti partneri školi u procesu tranzicijskog prilagođavanja djeteta novoj sredini, što često može dovesti

Uloga majke u odgoju

Biti roditelj ne znači samo stalnu brigu o djeci ili prihvaćanje dužnosti i obveza vezanih za njihov odgoj, nego prvenstveno biti roditelj znači opredjeljenje za stvaralački angažman u procesu izgrađivanja novih osobnosti.
Uloga majke s znanstvenog aspekta je nezamjenljiva u pogledu rasta, razvoja i odgoja djeteta. Za mnoge od nas ljubav majke i dijeteta je najčišća i najpouzdanija veza izmeđi dvaju bića. Majčina ljubav je neuvjetna. No, želi li majka da njezina ljubav bude i savršena, mora se izdići iznad te svoje ljubavi. U protivnom bi majčina nesebična ljubav mogla zagušiti samu sebe. Majka hrani dijete materijom svog tijela dok još nije sposobno da primi drugu hranu, a poslije majka pruža dijetetu i psihičku hranu. Osposobljavajući ga za samostalno snalaženje pred živornim zadacima i teškoćama, za samostalno odlučivanje i nošenje odgovornosti za svoje ponašanje, majka izgrađuje u djetetu neovisnu i zrelu osobu. Utjecaj majke izrazito je snažan u razdobljuRoditelji jedincu žele pružiti maksimum ljubavi, žele priskrbiti djetetu prednosti za kojima žale što ih sami nisu imali u svojem djetinjstvu. Bez obzira na potpunu privrženost roditelja i dijete jedinac u obitelji ima svoje teškoće. Jedinče je u središtu pažnje svih ukućana, redovito roditelji i rodbina ispunjavaju sve njegove želje i tako jedino dijete u obitelji nalazi se na izvrsnom putu da se razvije u egoističnu osobu koja osjeća samo sebe i druge ne vidi. Ono što može pomoći jedincu, jeste prilika, da odrasta kao i svako drugo dijete u društvu svojih

Uloga oca u odgoju

Majka je prvi, djetetu vrlo blizak i drag, ali ne i jedini odgojitelj. Majčin najbliži suradnik, i kao takav u svemu jednak, koji s njom dijeli sve napore i odgovornosti pri ostvarivanju odgojne funkcije jest otac.
Majčina uloga je presudnija u prvim fazama dječjeg razvoja (pretežno rana predškolska dob), dok uloga oca više dolazi do izražaja u kasnijim razvojnim fazama djeteta. U prošlosti se podcjenjivala uloga oca, a uveličavao značaj majke. U odgoju se ne mogu razdvajati majka i otac nego se tretiraju kao roditeljski par. Otac u odgoju djeteta dobiva važnu ulogu kada se dijete počinje osamostaljivati. Njegova različitost od majke počinje zanimati dijete. Dijete rado šeće s ocem, priča s njim, igra se, pomaže mu u obavljanju kućanskih poslova, što za rezultat imamo dijete koje se osjeća sigurno, radosno i sretno.
Uloga oca u suvremenom društvu i dalje je puna predrasuda i stereotipa o značaju njegove uloge u odgoju za dječaka i značaju u odgoju za djevojčicu. Ugrađujući u sebe očeva svojstva, preuzimajući njegove životne nazore, oponašajući njegovo ponašanje, dječak se razvija u muškarca, konstruktivnog

Pravilan izbor odgojnih sredstava i metoda u odgoju djece

U suvremenoj pedagoškoj literaturi mnogo je definicija o odgoju. Sa aspekta roditeljstva sigurno je među prihvatljivim ona koja definira odgoj kao naše aktivnosti kojima pokušavamo ”izgraditi” i ”unaprijediti” osobnost drugih ljudi (u ovom slučaju djece) u bilo kojem pogledu. Pravilan izbor odgojnih sredstava i metoda uz poštivanje osnovnih pedagoških principa može uvelike olakšati našu težnju za pozitivnim prenošenjem i učenjem onoga poželjnog i prihvatljivog za naše dijete. Pedagoška praksa poznaje sedam osnovnih pedagoških sredstava od kojih je ”roditeljski primjer” jedan od važnijih i prihvatljivijih.
Dijete treba biti okruženo dobrim, pozitivnim primjerima pravilnog postupanja i lijepog ponašanja. Djeca promatraju kako se ponašaju njihovi roditelji, oni za njih predstavljaju uzor koji žele slijediti. Poznato je kako djeca svoje postupke pravdaju upravo onime što su vidjeli od samih roditelja. Odgojno sredstvo koje nerijetko i nerado biraju roditelji jeste kazna. Kaznama se izazivaju

Broj djece u prosječnom europskom kućanstvu iz godine u godinu se smanjuje. Tako prosjek broja djece po kućanstvu u EU prema pokazateljima iz 2018 je sljedeći:

%

jedno dijete

%

dvoje djece

%

troje i više djece

Obiteljsko okruženje je važno, ali ne i dovoljno za formiranje kompetentnog roditeljstva i razvoja adekvatnih odgovora na sve veći broj pitanja što ih nameću životne situacije u kojima se nalaze sadašnji mladi roditelji. Pedagoško obrazovanje roditelja potrebno je svim roditeljima bez obzira na njihovu opću kulturu i profesiju.

Odgovorno roditeljstvo koje zapravo znači pedagoški kompetentan roditelj je upravo ono što treba današnja obitelj. Pedagoško savjetovalište ”Familia” u tome vidi i razlog i potrebu za organiziranjem i radom.

naša Misija

”Pedagoški kompetentan roditelj koji se dobro osjeća kao roditelj, ima kontrolu nad svojim roditeljstvom i odnosom s djetetom.”

naša vizija

”Savjetovalište za obitelj odgovara potrebama suvremenog roditelja – kvalitetno savjetovalište kao resurs roditeljstva.”

063 / 484-593

info@ps-familia.ba